Leverings Voorwaarden


1. Een prijsafspraak is bindend, tenzij anders overeengekomen.

2. Bij grote opdrachten kunnen wij u om een aanbetaling vragen. (50% bij aannemen opdracht, 35% bij aflevering en 15% na overdragen)

3a. De klant heeft 3 maanden de tijd om te reclameren bij een website, en 6 maanden bij een webshop. Fouten zullen in die periode kostenloos hersteld worden. Na die tijd wordt dat per geval bekeken.

3b. Fouten in de website of webshop door browserupdates worden het eerste half jaar door ons kostenloos uitgevoerd, daarna zal dat per geval bekeken worden. Wij gaan hierbij uit van de browsers: Internet Explorer, FireFox, Chrome en Safari. Uitgezonderd onze nieuwe systemen waarbij browserupdates doorlopend inbegrepen zijn als onderdeel van het servicepakket. In dat geval staat dit vermeld op de factuur.

3c. Werkzaamheden aan de website of webshop door wetwijzigingen, verordeningen, sancties of andere externe factoren waar wij geen invloed op hebben worden niet perse door ons kostenloos uitgevoerd, maar per geval bekeken.

3d. (Herstel-)werkzaamheden aan de website of webshop door eigen nalatigheid worden niet perse door ons kostenloos uitgevoerd. (voorbeelden: uw website of webshop geopend in beheermodus in openbare ruimte achterlaten, onzorgvuldig omgaan met passwords)

3e. Fouten in de website of webshop moeten kunnen worden geconstateerd en gereproduceerd. Blijkt de fout niet te liggen in de website maar in uw overige (gebrekkige) software of plugins dan kunnen wij die niet oplossen voor u. Wel zullen wij in alle deze gevallen aantonen dat de fout zich in dat geval niet in de website of webshop bevindt door middel van screenshots en tests.

4. De maanden hosting die men genoten / geconsumeerd heeft, moet men voldoen, en kunnen nooit met terugwerkende kracht opgezegd worden. Hosting gaat per jaar evenals domeinnamen.

5. De facturering van de hosting geschiedt per jaar, en loopt per 12 maanden.

6a. Bij hosting en domeinnamen geldt een opzegtermijn 3 maanden.

6b.  Een opzegging moet schriftelijk gedaan worden, en moet duidelijk vermelden per welke datum de opzegging in moet gaan. Dit mag per email.

6c. Een aankondiging dat u binnenkort wilt opzeggen zonder duidelijke specifieke datum vermelding of afhangend van het al dan of niet halen van een deadline van een nieuwe website bijvoorbeeld, wordt niet in behandeling genomen.

7. Als men het beheer van de website, domeinen en of emailboxen in eigen hand heeft, is Weblaunch niet aansprakelijk voor fouten door toedoen van uw eigen handelen. Als wij iets moeten herstellen kan dit derhalve gefactureerd worden tegen schappelijk uurtarief.

8. Als Weblaunch u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode aan te passen, indien niet anders overeengekomen.

9. Als Weblaunch u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode en of andere onderdelen van de website aan derden te verkopen.

10. Onze broncodes en scripts blijven in eigendom en beheer van Weblaunch, tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen.

11. Het is niet toegestaan de website geheel of deels door derden na te laten maken zonder toestemming van Weblaunch.

12. Weblaunch is niet aansprakelijk voor wat klanten zelf op hun website zetten of laten zetten.

13a. Weblaunch behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien deze pornografisch, racistisch, beledigend of illegaal van aard is.

13b. Weblaunch behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant een betalingsachterstand heeft. Bij ons of bij derden. Dit betreft ook aanvragen van bedrijven en personen die in schuldsanering verkeren.

13c. Weblaunch behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant zich onbetamelijk gedraagt jegens Weblaunch of jegens derden. Bedrijven / personen met een slechte reputatie kunnen geweerd worden.

14. Het is niet toegestaan illegale downloads aan te bieden via een website die bij Weblaunch ondergebracht is.

15. Een offerte is vrijblijvend, en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Daarnan kan deze op prijs herzien worden.

16. Offertes zijn meestal pakket aanbiedingen, onderdelen (later) los bestellen kan een hogere prijs hebben.

17. Als u ons uitnodigt voor een orienterend gesprek, is dit eerste gesprek altijd gratis.

17b. Verlangt u echter dat wij zaken voor u al voor aanvang van het eerste gesprek voor te bereiden of al met een layout te komen of anderszins voorbereidend werk te doen, dan hebben wij het recht dit in rekening te brengen als de opdracht niet doorgaat en wij wel uren gemaakt hebben. Uitzondering hierop is als er vooraf toegezegd is dit kostenloos te doen.

18. Vervolgbezoeken die u aanvraagt na het eerste gesprek (met of zonder voorbereidend werk) zijn niet per definitie gratis. De uren alsmede de kilometers en de reistijd kunnen in rekening gebracht worden. Dit is in overleg met de klant overeen te komen.

19. Als wij naar aanleiding van uw gesprek een layout, een design, of idee moeten uitwerken, maar de opdracht wordt daarna gestaakt om wat voor reden dan ook, kunnen deze werkzaamheden wel gefactureert worden.

20a. Als u na een toezegging / goedkeuring van een opdracht tijdens of voor aanvang van de uitwerking hiervan om wat voor reden dan ook uw project moet staken, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De kosten worden door ons bepaald maar zullen nooit de offertebedragen overstijgen.

20b. Een toezegging kan bestaan uit een contract, een accordering van een offerte, accordering per email.

20c. Een toezegging of opdracht is ook bindend bij een een mondelinge danwel telefonische opdracht / overeenkomst.
Toelichting: Dit is overeenkomstig de Nederlandse wet.

21. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat u uw opdracht niet kan of wil betalen, hebben wij het recht uw opdracht op hold te zetten totdat er zekerheid is hierover.

22. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onze software / websites / drukwerk.

23. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deadlines die niet gehaald worden door overmacht.

23b Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een een eenzijdig bepaalde al dan niet onrealistische deadline vanuit de opdrachtgever.

24. Gratis eenmalige diensten en extra's uit het verleden kunt u niet gebruiken om blijvend gratis onbeperkt gebruiksrecht of eigendom te claimen.

25. Heeft u een betaalsysteem wat u laat verzorgen door externe techniek, zoals I-deal, Paypal, Creditcards etc.. zijn wij niet aansprakelijk voor schade door storingen die van deze betaalsystemen.

26. Maakt u gebruik van derden als payment provider zoals ogone of cardgate, zijn wij niet aansprakelijk voor hun storingen of misbruik van hun systemen.

27. Werkt u met fulfilment en funtioneert de koppeling niet of tijdelijk niet, kan u geen schade verhalen op Weblaunch. Wij hebben op externe systemen te weinig invloed.

28. Krijgt u bestellingen niet binnen door een server,  email of netwerk storing of om andere redenen dan zijn wij niet aansprakelijk te stellen worden voor de geleden schade.

29. (bulk)Kortingen en gunsten die toegezegd zijn, kunnen worden ingetrokken op het moment van wanbetaling, te late betaling of aangekondige danwel gesuggereerde wanbetaling.

30. Domein regels

a. Domeinen mag u niet zonder toestemming van ons weg verhuizen.
b. Domeinen kunnen niet verhuisd worden indien er een betalingsachterstand op staat.
c. Een domeinnaam kan u aanschaffen voor minimaal 1 jaar.
d. De opzegtermijn is 2 maanden voor verlopen van het contract.
e. Let op: Een domeinnaam .net of .nu is minimaal 2 jaar. en wordt per 2 jaar verlengd.

31. Als u content zoals muziek, filmmateriaal, fotomateriaal, links naar downloads of andere bronnen op de website plaatst die copyrights bevat, of anderzins illegaal van aard zijn, bent u zelf aansprakelijk.